Jhett Tyler Skavdahl

Father: Judson Ty Skavdahl (1973-)

Mother: Jennifer Griner

Born 19 May, 2008, at Scottsbluff, Scottsbluff County, Nebraska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Return to Skavdahl Index Page.

Modified 20-May-2016